Prestacions econòmiques: una carrera d’obstacles

prestacions

Sol•licitar una prestació econòmica no és una tasca fàcil perquè forma part de la burocràcia del nostre país, però abans de donar aquest pas és important saber a quines prestacions puc optar i a qui demanar ajuda i assessorament. Si parlem de persones afectades per trastorns de salut mental, quines són les prestacions econòmiques més adequades i comunes?

 

Escrit per: Beatriz Castillo

 

Tot i que l'Estat no contempla prestacions específiques per a les persones amb trastorns de salut mental, la treballadora social i coordinadora del servei Acollida de Fundació Joia, Encarna Romero, explica que «les persones amb trastorns de salut mental solen beneficiar-se de cinc tipus diferents de prestacions econòmiques encarades a persones amb Certificat de Discapacitat o amb greus problemes econòmics».


Aquestes prestacions van englobades en dos grups: les prestacions contributives, que són aquelles a les quals la persona pot accedir perquè ha cotitzat pel fet de tenir un treball, i les no contributives, per a les persones que no han treballat mai. «Dins d’aquests dos grups, quasi sempre es fa la diferenciació entre persones amb Certificat de Discapacitat i persones sense el Certificat», explica la Noelia Vicent, treballadora social i tècnica d’inserció laboral del servei Itínere Joves de Fundació Joia.

 

El primer pas per accedir a la prestació econòmica, explica Romero, és demanar assessorament als serveis sanitaris. En el cas que es vulgui sol•licitar una prestació per a persones amb discapacitat,«els informes mèdics que farà, en el cas de la salut mental, el psiquiatre o la psiquiatra i la persona treballadora social són molt importants perquè són el que valorarà el tribunal per concloure si li donaran o no la prestació i és millor que procedeixin de la sanitat pública i no de la privada».


Vicent recalca que també és molt important que la persona que vol accedir a la prestació estigui inscrita a l’atur com a demandant de feina», perquè, «si no, no podrà optar a prestacions per desocupació». També explica un altre aspecte a tenir en compte un cop la persona ja s’està beneficiant de la prestació: «Qualsevol modificació de la situació personal, laboral o familiar s’ha de comunicar en un màxim de 30 dies. Si no es comunica, pot ser sancionada i obligada a tornar els diners que li han ingressat, i que  ara no li corresponen».


L’última indicació la dóna Romero, que explica que, si la persona que ha estat valorada per a l’obtenció del Certificat de Discapacitat no ha obtingut un percentatge que li permeti beneficiar-se d’una prestació econòmica,«s’haurà d’esperar dos anys per poder revisar el grau de discapacitat, encara que els barems econòmics i de grau de discapacitat de les prestacions poden canviar anualment».

 

Les cinc prestacions més comunes a les quals opten les persones amb trastorns de salut mental

Renda activa d'inserció (RAI)
Què és?
És una prestació econòmica mensual per a persones sense feina que tenen greus dificultats per trobar-ne una de nova i que estan passant per una situació econòmica de necessitat. Han de ser persones majors de 45 anys, víctimes de la violència de gènere, persones amb discapacitat amb un grau superior o igual al 33%, o emigrants que han tornat a l’Estat espanyol i que són majors de 45 anys.


Qui l'atorga?
El Ministeri de Treball i Seguretat Social, i les sol•licituds de demanda s’han de presentar a través del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). 


Quins aspectes s'han de tenir en compte?
•    La persona que vol beneficiar-se d’aquesta prestació ha d’estar inscrita com a demandant de feina i ser menor de 65 anys.
•    La persona no pot tenir ingressos propis superiors a 486€ mensuals o la suma dels ingressos mensuals de tots els membres de la unitat familiar no pot superar els 486€.
•    No es pot haver cobrat la RAI durant l’últim
any a la data en la qual es fa la sol•licitud
de la prestació, a excepció de les víctimes
per violència de gènere o domèstica i les persones amb discapacitat. Aquestes poden demanar la RAI durant 3 anys seguits si presenten accions com: treballar, enviar currículums, fer entrevistes laborals i estar inscrites en una agència de col•locació o en portals de feina.
•    Les persones amb discapacitat han d’haver esgotat l’atur per poder demanar la RAI i han d’estar inscrites ininterrompudament a l’oficina de treball durant 12 mesos o més.
•    La quantitat econòmica rebuda és el 80% de l’IPREM. El 2015, la quantia que rep és de 426€ mensuals. Durant el temps que la persona es beneficia d’aquesta prestació no està cotitzant per a la jubilació.

 

Prestació econòmica per fill/a a càrrec (PFC)
Què és?
És una assignació econòmica mensual de la qual es beneficia el pare, la mare o el tutor legal amb fills o filles o menors acollits que no superin els 18 anys, o fills o filles que poden ser majors de 18 anys però que han de tenir una discapacitat amb un grau superior o igual al 65%.


Qui l'atorga?
El Ministeri de Treball i Seguretat Social, i la sol•licitud s’ha de lliurar al Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS).


Quins aspectes s'han de tenir en compte?
•    El fill/a o menor acollit ha de conviure i dependre econòmicament dels pares, les mares o els tutors legals.
•    El fill/a o menor acollit podrà desenvolupar una feina que li reporti ingressos sempre que continuï vivint amb pares, mares o tutors legals i que els ingressos no superin el 100% del Salari Mínim Interprofessional (SMI). El SMI de 2015 és de 648,60€ mensuals.
•    Si el fill/a o menor a càrrec ja rep un altre tipus de pensió contributiva ha de mirar la compatibilitat amb la PFC.
•    Els pares, les mares o els tutors legals que només tinguin un fill/a o menor al seu càrrec no podran tenir uns ingressos anuals superiors a 11.548€ per beneficiar-se d’aquesta prestació econòmica. Si tenen un segon fill/a o menor al seu càrrec, o són família nombrosa, aquesta xifra s’incrementarà. Si el menor té discapacitat no hauran de complir el requisit d’ingressos.
•    Les persones menors de 18 anys que són orfes d’ambdós progenitors i que tenen una discapacitat igual o superior al 65% es poden beneficiar d’aquesta prestació. Les persones amb discapacitat majors de 18 anys i que no hagin estat incapacitades judicialment podran beneficiar-se de la prestació però hauran de presentar una sol•licitud.
•    La prestació consta de 12 pagues mensuals, i per al 2015 per a les persones amb un 65% de discapacitat serà de 366,90€. Per a les persones amb el 75% de discapacitat serà de 550,40€.

 

prestacions2

 

Incapacitat permanent absoluta (IPA)
Què és?
És una prestació econòmica mensual que té l’objectiu de cobrir la pèrdua d’ingressos econòmics que té una persona perquè no pot desenvolupar cap tipus d’activitat laboral per culpa d’una malaltia, un accident o una discapacitat.


Qui l'atorga?
La Direcció Provincial del Institut de la Seguretat Social. La sol•licitud es pot presentarde a l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS). 


Quins aspectes s'han de tenir en compte?
•    Per poder ser una persona beneficiària de la prestació per incapacitat permanent absoluta s’ha de passar per un Equip de Valoració Mèdica d’Incapacitats que indicarà si la persona pateix una incapacitat permanent absoluta o no.
•    La persona que sigui declarada per l’Equip de Valoració Mèdica d’Incapacitats com a beneficiaria d’una IPA només la podrà rebre si no pot accedir a una pensió de jubilació contributiva.
•    La persona que es vol beneficiar d’aquesta prestació ha d’haver realitzat abans una feina amb la qual hagi cotitzat (s’han de consultar els períodes de cotització per edats).
•    La IPA consta de catorze pagues anuals i la quantitat econòmica a rebre serà el 100% de la base reguladora. L’INSS serà qui realitzi el càlcul específic de la quantitat a rebre en funció de diverses variables.

 

Prestació econòmica per orfandat

Què és?
És una assignació mensual que té l’objectiu de cobrir les necessitats econòmiques que pot tenir el fill o la filla, menor de 26 anys, a causa de la mort del pare
o la mare.


Qui l'atorga?
El Ministeri de Treball i Seguretat Social, i es tramita a l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS).


Quins aspectes s'han de tenir en compte?
•    La persona que es pot beneficiar d’aquesta prestació ha de tenir menys de 21 o ser major de 21 anys però amb una Incapacitat Permanent Absoluta (IPA) o una gran invalidesa.
•    Les persones compreses entre 22 i 25 anys només podran beneficiar-se de la prestació econòmica si no estan treballant o, encara que treballin, si tenen uns ingressos inferiors al SMI.
•    Si la mort del pare o la mare ha estat per accident o malaltia professional no es demanarà període de cotització del pare o la mare.
•    La quantia de la prestació econòmica que es rep és diferent per a cada persona, perquè depèn de la situació laboral que tenia el pare
o la mare i de la causa de la seva mort.
•    La prestació es cobra mensualment i té dues pagues extraordinàries a excepció de la prestació per accident laboral o malaltia professional, que es reparteix entre les 12 mensualitats.
•    Quan la persona és menor de 18 anys la pensió s’abona directament a la persona que està al seu càrrec.

 

Pensió no contribuitva (PNC)
Què és?
És una prestació econòmica mensual destinada a les persones que mai no han cotitzat i que es troben en una situació en la qual han de ser protegides per l’Estat perquè no tenen recursos suficients per viure.


Qui l'atorga?
El Departament de Benestar Social i Família, i la sol•licitud s’ha de lliurar a les oficines de Benestar Social i Família, Serveis Territorials del Departament o Centres d’Atenció a Discapacitats. 


Quins aspectes s'han de tenir en compte?
•    Hi ha dos tipus de Pensions No Contributives (PNC): per jubilació o per invalidesa amb una discapacitat igual o superior al 65%. Les persones que el 2015 tinguin ingressos inferiors a 5.137€ anuals poden optar a la PNC.
•    Si la persona té ingressos inferiors a 5.137€ però conviu amb la família, o hi ha un altre membre que ja rep la PNC, la quantitat econòmica a valorar serà diferent.
•    Per obtenir la PNC per invalidesa s’ha de tenir més de 18 anys i menys de 65, i viure a l’Estat espanyol com a mínim durant un període de cinc anys, dos d’ells consecutius i anteriors a la data de sol•licitud.
•    La PNC per invalidesa assegura assistència mèdica i farmacèutica gratuïta i també serveis socials complementaris i s’ha de consultar la seva incompatibilitat amb altres prestacions.
•    La persona que rep la PNC per invalidesa pot treballar sempre que la tingui assignada abans de començar a treballar, i podrà beneficiar-se d’ella durant els següents quatre anys que continuï treballant.
•    La persona que està treballant i rep la PNC no pot tenir ingressos superiors (sumant la PNC i el salari laboral) a l’IPREM. El 2015, l’IPREM per 14 pagues és de 7.455,14€.  Si excedeix aquesta xifra només rebrà el 50% de la PNC sempre que no superi els 11.183€.
•    Les persones amb un grau igual o superior al 75% de discapacitat, i sense autonomia, tindran un complement econòmic.
•    La PNC consta de 14 pagues, i el 2015 cada paga pot oscil•lar entre 91€ i 366€ sense complements.

 


Font: Ministeri de Treball i Seguretat Social del Govern Central i Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.

 

Escriure un comentari


Códi de seguretat
Actualitzar

Comparteix amb nosaltres

Fundació Joia

logo fundacio joia

Dades contacte

Joia Magazine
c/ Bac de Roda, 149
08018 Barcelona
T. 93 834 49 40
Per a qualsevol dubte o suggeriment: comunicacio@fundaciojoia.org

Avís Legal i Política de Privacitat

Segueix-nos a les xarxes socials

Subscriure novetats

FILTRE ANTI-SPAM suma 3+1
Nom
Mail